Demo2 fourth
آموزش مفاهیم، امتحان گواهینامه و رانندگی در شهر مجازی
Demo2 first
آموزش مفاهیم ترافیکی، قوانین و مباحث ایمنی در قالب شعر و داستان
Demo2 second
آموزش تابلوها، خط کشی ها و چراغ ها
Demo2 third
آزمون و دریافت گواهینامه
Demo2 fourth
ورود به آرین شهر و رانندگی در محیط 3 بعدی
Demo2 fourth
بازی سه بعدی و طراحی محیط برای هر شهر
Demo2 fourth
رانندگی در شهر و رساندن مسافران به مقاصد
Demo2 fourth
تماشای کارتون در سینما و بازی در گیم نت شهر مجازی
Demo2 fourth
تجربه رانندگی و سعی در رعایت مقررات
Demo2 fourth
تجربه رانندگی و سعی در رعایت مقررات
Demo2 fourth
تجربه رانندگی و سعی در رعایت مقررات
Demo2 fourth
اعمال قانون در صورت تخطی از مقررات